NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

PurStone One Jednozložkové polyuretánové spojivo s výbornou UV stabilitou

PurStone One

Jednozložkové polyuretánové spojivo s výbornou UV stabilitou
PurStone One - Jednozložkové polyuretánové spojivo s výbornou UV stabilitou

Viac pohľadov

Dostupnosť: skladem

Zvyčajná maloobchodná cena: 25,14 €

Vaša cena: 24,39 € (s DPH) za kg

PurStone One - Jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou

POZOR! Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným
kamenivem. Realizovat na vytvrzenou penetraci!
Celkom: ? (s DPH)
+ - kg
ALEBO
Popis

Detaily

Funkce:

Pojící hmota pro vytváření povrchu TopStone vznikajícím smícháním pojiva s různými typy kameniva nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- jednosložkový materiál - použití bez nutnosti vážení (balení twinpack),
- vysoká odolnost vůči slané vodě,
- výborná UV stabilita – pojivo vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí a degradaci,
- použití v exteriéru,
- použití jak pro mramorové, tak ríční kamínky TopStone.

Vlastnosti:

 - jednosložkové pojivo                                                                                                                                                                                                                                           - optimalizovaná viskozita – zajistí dostatečnou vrstvu pojiva na kamenivu i při vyšších teplotách, pojivo nestece,                                                                                           - bez rozpouštědel – ekologický                                                                                                                                                                                                                           - odolnost vůči chemikáliím,                                                                                                                                                                                                                                   - bezbarvý,                                                                                                                                                                                                                                                             - bez zápachu.

POZOR! Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným
kamenivem. Realizovat na vytvrzenou penetraci!

Upozornění:
Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka:

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Jednotka kg
Minimální balení 1.25
Súbory na stiahnutie

Product Attachments

Zobraziť súborPurStone One - Jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou    Veľkosť: (945.84 KB)