NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPSTONE Slovensko s.r.o.

 

1. Rozsah platnosti

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPSTONE Slovensko s.r.o. (ďalej len VOP) upravujú na území SR práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v dobe účinnosti týchto VOP v rámci akokoľvek založeného zmluvného vzťahu, v ňom má spoločnosť TOPSTONE Slovensko s.r.o., IČO: 47096926 so sídlom Bratislavská 113/2859, Piešťany, 921 01 (ďalej len „spoločnosť“  alebo „predávajúci“ či „zhotoviteľ“, ak nie je  uvedené inak) postavenie predávajúceho či zhotoviteľa diela a druhá zmluvná strana postavenie kupujúceho či objednateľa diela (druhá zmluvná strana ďalej len „kupujúci“ alebo „objednateľ“, ak nie je  uvedené inak).

1.2. VOP sú neoddeliteľnou súčásťou každej, akokoľvek označenej a v akejkoľvek forme uzavretej, zmluvy zjednanej medzi spoločnosťou a kupujúcim či objednateľom, ktorej predmetom je kúpaveci (ďalej len „tovar“) alebo prevedenie akéhokoľvek diela (ďalej len „zmluva“ či v prípade kúpnej zmluvy potom ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „KZ“, a v prípade zmluvy o dielo potom ďalej len „zmluva o dielo“ či „ZoD“, ak nie je uvedené inak), s výnimkou tých zmlúv, ktoré použitie týchto VOP či ich častí výslovne zmluvne vylučujú. Platné znenie VOP je tiež umiestnené na internetových stránkách predávajúceho www.topstone.sk.

1.3. Odchýlky od VOP majú platnosť iba vtedy, pokiaľ sútakéto odchýlky od VOP v príslušnej zmluve výslovne písomne zjednané.

1.4. Vo veciach neupravených zmluvou či VOP sa záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia vždy príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“ alebo „občansky zákonník“).

 

2. Uzavretie KZ v prevádzkarni  predávajúceho

 

2.1. K uzavretiu KZ v prevádzkárni predávajúceho dochádza okamžikom odovzdania vecí tvoriacich pr

edmet kúpy (ďalej len „tovar“) kupujúcemu proti uhradeniu zjednanej kúpnej ceny kupujúcim.

2.2. V prípade predaja tovaru v prevádzkarni predávajúceho nie je  možný odber tovaru bez súčasného uhradenia zjednanej kúpnej ceny (tzv. odber na faktúru so splatnosťou kúpnej ceny). Ak požaduje kupujúci vystavenie faktúry, táto mu bude vystavená s údajom splatnosti: „pri dodaní tovaru“.

2.3. V prípade, že kupujúci tovar v prevádzkarni  iba objedná a požaduje jeho dodanie na dobierku ( dopravcom), prípadne rozvozom dopravou predávajúceho, budú mu pri dodaní tovaru ku zjednanej kúpnej cene účtované náklady na dobierku (dopravca), prípadne náklady na rozvoz dopravou predávajúceho. Výška týchto nákladov je vyčíslená v objednávke, spísané v prevádzkarni predávajúceho a bude uvedená vo faktúre, dodané spolu s dodacím listom pri dodaní tovaru.

2.4. Pri uzavieraní KZ v prevádzkarni predávajúceho je kúpna zmluva uzavieraná ústne, zjednané podstatné náležitosti tejto KZ a viazanosť strán týmito VOP sú potom uvedené vo faktúre a dodacom liste, vystavených predávajúcim. Kupujúcemu sú vždy v rámci tohoto jednania ústne oznámené  tieto údaje:

- totožnosť predávajúceho, poprípade telefónne číslo alebo adresa pre doručovanie elektronickej pošty alebo iné kontaktné údaje,

- označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností,

- cena tovaru a spôsob jeho výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,

- spôsob platby a prípadne spôsob dodania alebo plnenia,

- náklady na dodanie, a pokiaľ tieto náklady nemožno stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované,

 - údaje o právach vznikajúcich z poruchového plnenia, akoaj  o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv.

 

3. Uzavretie KZ distančným spôsobom (tzv. prostriedkom komunikácie na diaľku)

 

3.1. Návrhom k uzavreniu KZ je v prípade zjednávania KZ prostredníctvom verejnej dátovej siete (internet) umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho www stránky – eshop. KZ vzniká odoslaním objednávky kupujúcim s tým, že od tohoto okamžiku je kupujúci takto vzniknutou zmluvou viazaný. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAŤ“. Uzavretím KZ kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným objednaním tovaru upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Viazanosť predávajúceho takto vzniknutou zmluvou vzniká v okamžiku, kedy predávajúci odošle kupujúcemu na elektronickú adresu, použitou kupujícim pri objednávke, potvrdenie o prijatí objednávky. Ak nemožno objednávku kupujúceho splniť v celom rozsahu, predávajúci o tom kupujúceho vyrozumie s tým, že pre tento prípad sú ako predávajúci, tak i kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.2. V prípade zjednávania KZ kupujúcim prostredníctvom telefónu, je KZ uzavretá ústne okamžikom, kedy si predávajúci s kupujúcim ujednajú zhodu vo všetkých podstatných náležitostiach zjednávanej KZ, najmä údaje o stranách zmluvy, druh a množstvo tovaru, jeho cena, spôsob jeho zaplatenia a dodacie podmienky. Pri uzatváraní KZ týmto spôsobom je kupujúcí uvedomený o existencii týchto VOP a ich dostupnosti na www.topstone.sk. Znenie týchto VOP mu bude priložené k dodanému tovaru spolu

s faktúrou a dodacím listom. Záväzok predávajúceho dodať objednaný tovar a právo faktúrovať kúpnu cenu potom vzniká dňom, kedy bol tovar predaný prvému dopravcovi označený ako zásielka pre kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo nahrávať a po dobu trvania záväzkového vzťahu uschovávať záznamy telefonických rozhovorov, ich predmetom je zjednanie príslušnej KZ.

3.3. V prípade zjednávania KZ kupujúcim prostredníctvom verejnej dátovej siete za využitie elektronických adries účastníka zmluvy (e-mailové komunikácie) je KZ uzavretá okamžikom potvrdenia objednávky kupujúceho potvrdzujúcim e-mailem predávajúceho.

3.4. Po odoslaní objednávky má Platca možnosť využiť službu ePlatba+, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platca prostredníctvom internet bankingu odošle platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia iba informácie o transakci, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúži výhradne prepotrebu predávajúceho a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

3.5. Odber a príjemka tovaru:Kupujúci je povinný previesť po prevzatí tovaru bezodkladne riadnu príjemku,skontrolovaťdruh, množstvo a akosť tovaru. Na neskoršiu reklamáciu na neúplné dodávky nebude braný zreteľ.V prípade odmietnutia dodávky a vrátenia do skladu predávajúceho, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom nárok na náhradu nákladov spojených s týmto odmietnutím.

 

 

 

 

 

4. Práva z chybného plnenia

 

4.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpisy (najmä ustanoveniamizák. č. 89/2012 Sb., občianského zákonníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

4.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

-má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednaly, a ak chýba ujednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim prevádzané, 

-tovarsahodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

-tovar odpovedá akosti alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

-je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

-tovar vyhovuje požiadavkom právnych predpisov.

 

4.3. Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe závady neprimerané, ale pokiaľ se závada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti, ak tonie je  možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak to je  však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstráneniezávady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnejzávady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt závady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.

4.4. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si  neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjednánápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtiaže.

4.5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má závadu, alebo pokiaľ kupujúcizávadu sám spôsobil. Najmä tak predávajúci neodpovedá za bežné opotrebenie povrchu vytvoreného z dodaného tovaru, za jeho poškodenie, spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou (vrátane nesprávnej aplikácie/pokládky), a ďalej neodpovedá za vady majúce pôvod v skrytých závadách podkladných vrstiev neuskutočňovaných predávajúcim ako zhotoviteľom, v poklese, praskaní stavieb spevnených plôch, alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie  je predávajúci ako zhotoviteľ zodpovedný.

4.6. Kupujúci je povinný tovar skladovať na suchom, tmavom mieste, v pôvodnom obale pri teplote do 10°C. Tovar je potreba s ohľadom na zachovaniu jeho vlastností spracovať do 12-tich mesiacov od dátumu jeho výroby, vyznačeného na obale.

4.7. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zozávady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvadsaťštyri  mesiacov od prevzatí. Kupujúci je povinný reklamovať zistené závady bez zbytočného odkladu písomne u predávajúceho, najneskôr však do konce záručnej doby. V reklamácii musia byťzávady popísané, doložené fotografiami a uvedené, ako sa prejavujú.

4.8. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, príslúcha mu právo z chybného plnenia v rozsahu vymedzenom v úst. § 2165 a násl. OZ.

 

 

5. Právo kupujúceho odstúpiť od KZ

 

5.1. Pokiaľ je KZ uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, prípadne mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci v súlade s § 1829 odst. 1 občanskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľko častí, beží táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcim odoslané v dobe uvedenej v predchádzajúcej vete na formulári k tomu určenomv reklamačnom formulári.V prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci všetky náklady spojené s navrátením tovaru, ak tento  nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

5.2. V prípade, že si kupujúci praje, podľa predchádjúceho odstavca odstúpiť od zmluvy v dobe 14 dní, kontaktuje predávajúceho a nejlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálnes uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež na niektoré

z prevádzok.

5.3. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúce náklady na dodanie tovaru vzniknuté

v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od KZ kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi  kupujúci od KZ, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v dobe 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe KZ získal. Pokiaľ to už nie je  dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), musí kupujúci poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, co iž nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vráti len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

5.5. V prípade, že už bol tovar po dodaní zmiešaný s iným tovarom (§1837 písm.e) občianskeho zákonníka), kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

 

6. Ustanovenia týkajúce sa zmluvy o dielo (ďalej len ZoD)

 

6.1. Tieto VOP sa rovnako vzťahujú na záväzky strán pri zhotovení diela spoločnosti TOPSTONE s.r.o. ako zhotoviteľom tretej osobe ako objednávateľovi. Záväzky zmluvných strán, založené ZoD, sa budú riadiť ZoD, týmito VOP a ustanoveniami OZ, najmä § 2586 a násl. UjednanieSoD (teda i ujednanie

v objednávke prijaté zhotoviteľom) majú prednosť pred ujednániami v týchto VOP, pokiaľ sú vo vzájomnom rozpore, ujednania týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami OZ, pokiaľ sú vo vzájomnom rozpore.

6.2. Spôsob vykonávania diela sa riadi §2589 a následujúcimi OZ, pokiaľ nie je  uvedené inak. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi objednávateľa ohľadne spôsobu vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s potrebnou a riadnou odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy objednávateľa podľa svojich najlepších profesionálnych znalostí a schopností.

6.3. V prípade uzavierania ZoD prostrieedky komunikácie na diaľku, a to cez internet prostredníctvom www stránok – Eshopu zhotoviteľa, odosiela objednateľ svoju objednávku diela kliknutím na tlačítko „OBJEDNAŤ“ – toto je považované za záväzný návrh na uzavretie ZoD. Objednaním objednateľ ďalej potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. K akceptácii návrhu a tedy k uzavretiu ZoD dochádza okamžikom, kedy zhotoviteľ potvrdí e-mailom na zadaný e-mail objednateľa urobenú objednávku. V prípade akýchkoľvek zmien, dodatkov či iných úprav – čo sa navrhnutej ceny, prípadne rozsahu diela zo strany zhotoviteľa v tomto emailu týka, sa jedná o nový návrh na uzavretie ZoD.

6.4. Na právo objednateľa odstúpiť od uzavretej ZoD a na práva objednateľa z chybného plnenia sa čl. 4

a čl. 5 VOP použijú obdobne.

6.5. Cena za dielo sa pri uzatváraní zmluvy stanovuje odhadom a je takto zjednávaná v rámci jednotlivých ZoD, a to najmä vzhľadom k tomu, že sa pri stanovení rozsahu diela vychádza z údajov poskytnutých zhotoviteľovi objednateľom. Dohodnutá cena diela obsahuje, čo do jej druhu, všetky náklady nutné k celkovej realizácii diela, ktoré mohol zhotoviteľ pred uzavretím zmluvy, pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, prepokladať a súčasti ceny diela sú i ďalšie náklady nutné pre prevedenie diela v zmysle naplnenia jej účelu, ktoré zhotoviteľ mal alebo mohol predpokladať na základe svojich odborných a technických znalostí.

6.6. Zjednaná cena môže byť zmenená v prípade, že sa rozsah či druh prác zmení vplyvom dodatočných požiadavkov objednateľa, spravidla uplatnených pri samotnej realizácii zákazky. Uvedené požiadavky na zmeny a odchýlky budú prejednané priamo na mieste oprávnenými pracovníkmi zhotoviteľa a pre prípad, že tieto práce a dodávky viacerých prác budú ujednané, bude toto potvrdené na mieste písomne.

6.7. Právo na zaplatenie ceny diela vznikne zhotoviteľovi okamžikom prevedenia diela, čomu sa rozumie jeho riadne dokončenie a predanie objednateľovi. Dielo je považované za riadne dokončené i v prípade, že vykazuje závady, ktoré sami o sebe či vo svojom súhrne nebráni užívaniu diela, rovnako tak v prípade, že objednateľ bez dohody so zhotoviteľom dielo užíva. Dielo je považované za predané objednateľovi:

a) dňom podpisu predávajúceho protokolu oboma zmluvnými stranami, alebo

b)ak odmietne objednateľ podpísať predávací protokol bez vážných dôvodov, a to dňom, kedy mal dielo prevziať, alebo

c) dňom, kedy objednateľ započal bez dohody so zhotoviteľom dielo užívať.

O predaní diela urobia zmluvné strany písomný zápis - predávací protokol, jeho obsahom bude výsledok prehliadky, prehlásenie zhotoviteľa, že stavbu predávaa objednateľa, že stavbu prijíma. Jeho súčasťou bude zoznam prípadných závad, ktoré samy o sebe či vo svojom súhrne nebránia užívaniu, s uvedením termínov a spôsobe ich odstránenia.

6.8. Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť prevedeného diela a to v dĺžke 24 mesiacov ode dňa predania. Táto zjednaná záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie prevedeného diela, jeho poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou,

a ďalej na závady majúce pôvod v skrytých závadách podkladných vrstiev neprevádzaných zhotoviteľom, poklesu praskania stavieb spevnených plôch alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie je  zhotoviteľ zodpovedný. Objednateľ je povinný reklamovať zistené závady bez zbytočného odkladu písomne u zhotoviteľa, najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byťzávady popísané, doložené fotografie a uvedené, ako sa prejavujú. Ak nejde o závady z preberania, je zhotoviteľ povinnýzávady reklamované v záručnej dobe prehliadnuť, a v prípade, že za nezodpovedá, bezplatne odstrániť do 60-tich dní od oznámeniazávady s ohľadom na klimatické podmienky, ak sa nedohodne

s objednateľom inak. O odstránení závad bude zmluvnými stranami spísaný protokol. V ostatnom platí

u práv z chybného plnení v prípade ZoD ustanovenia uvedené v čl. 4 týchto VOP.

 

 

 

 

7. Závěrečné ustanovenia

 

7.1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TOPSTONE Slovensko s.r.o. (ďalej len „VOP TopStone“) je Nákupný poriadok TOPSTONE Slovensko s.r.o. v znení účinnom ku dni nadobudnutia účinnosti týchto VOP TOPSTONE Slovensko s.r.o.

7.2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2017

7.3. Spoločnosť je oprávnená tieto VOP kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. Záväzkové vzťahy vniknuté pred zmenou týchto VOP sa, až do ich skončenia, riadia týmito VOP v ich znení platnom v dobe uzavretia príslušnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany následne nedohodnú inak.

 

V  Piešťanoch   dňa 28.12.2016