NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPSTONE Slovensko s.r.o

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOPSTONE s.r.o.

Rozsah platnosti

 1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti TOPSTONE s.r.o. (ďalej len VOP) upravujú na území SR práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v dobe účinnosti týchto VOP v rámci akéhokoľvek založeného zmluvného vzťahu, v ktorom má spoločnosť TOPSTONE s.r.o., IČO: 47096926 so sídlom Bratislavská 113, Piešťany 921 01 (ďalej len „spoločnosť“ a alebo „predávajúci“ či „zhotoviteľ“, ak nie je ďalej uvedené inak) postavenie predávajúceho či zhotoviteľa diela, a druhá zmluvná strana postavenie kupujúceho či objednávateľa diela (druhá zmluvná strana ďalej len „kupujúci“ a alebo „objednávateľ“ ak nie je ďalej uvedené inak).
 2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej akejkoľvek označenej a v akékoľvek forme uzavretej zmluvy zjednanej medzi spoločnosťou a kupujúcim či objednávateľom, ktorej predmetom je kúpa veci (ďalej len „tovar“) alebo prevedenie akéhokoľvek diela (ďalej len „zmluva“ či v prípade kúpnej zmluvy potom ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „KZ“, a v prípade zmluvy o dielo potom ďalej len „zmluva o dielo“ či „ZoD“, ak nie je ďalej uvedené inak), s výnimkou tých zmlúv, ktoré použitie týchto VOP či ich častí výslovne zmluvne vylučujú. Platné znenie VOP je tiež umiestnené na internetových stránkach predávajúceho www.topstone-sk.sk.
 3. Odchýlky od VOP majú platnosť iba vtedy, pokiaľ sú v príslušnej zmluve výslovne písomne zjednané.
 4. Vo veciach neupravených zmluvou či VOP sa záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia vždy príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“ alebo „občiansky zákonník“).

 Uzavretie KZ na prevádzke predávajúceho

 

 1. K uzavretiu KS na prevádzke predávajúceho dochádza okamžikom odovzdania vecí tvoriacich predmet kúpy (ďalej len „tovar“) kupujúcemu proti uhradeniu zjednanej kúpnej ceny kupujúcim.
 2. V prípade predaja tovaru na prevádzke predávajúceho nie je možný odber tovaru bez súčasného uhradenia zjednanej kúpnej ceny (tzv. odber na faktúru so splatnosťou kúpnej ceny). Ak požaduje kupujúci vystavenie faktúry, táto mu bude vystavená s údajom splatnosti: „pri dodaní tovaru“.
 3. V prípade, že kupujúci tovar na prevádzke iba objedná a požaduje jeho dodanie na dobierku, prípadne rozvozom dopravou predávajúceho, budú mu pri dodaní tovaru k zjednanej kúpnej cene účtované náklady na dobierku,  prípadne náklady na rozvoz dopravou predávajúceho. Výška týchto nákladov je vyčíslená v objednávke, zapísaná na prevádzke  predávajúceho a bude uvedená na faktúre, dodanej spolu s dodacím listom pri dodaní tovaru.
 4. Pri uzavieraní KZ na prevádzke predávajúceho je kúpna zmluva uzavieraná ústne, zjednané podstatné náležitosti tejto KS a viazanosť strán týmito VOP sú potom uvedené na faktúre a dodacom liste, vystavených predávajúcim. Kupujúcemu sú vždy v rámci tohto jednania  ústne oznámené tieto údaje:
 • totožnosť predávajúceho, poprípade telefónne číslo alebo adresa pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj,
 • označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností,
 • cena tovaru a spôsob jeho výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov,
 • spôsob platby a prípadne spôsob dodania alebo plnenia,
 • náklady na dodanie a pokiaľ tieto náklady nie je možné stanoviť predom, údaj môže byť dodatočne účtovaný,

-    údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako i o právach zo záruky a ďalších podmienkach pre uplatňovanie týchto práv.

 

Uzavretie  KZ dištančným spôsobom (tzv. prostriedkom komunikácie na ďiaľku)

 

 1. Návrhom k uzavretiu KZ je v prípade uzavretia KZ prostredníctvom verejnej dátovej siete (internet) umiestnenie  ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho www stránke – eshop. KZ vzniká odoslaním objednávky kupujúcim s tým, že od tohto okamžiku je kupujúci takto vzniknutou zmluvou viazaný. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAŤ“. Uzavretie KZ kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným objednaním tovaru upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Viazanosť predávajúceho takto vzniknutou zmluvou vzniká v okamžiku, kedy predávajúci odošle kupujúcemu na elektronickú adresu použitú kupujúcim pri objednávke potvrdenie o prijatí objednávky. Ak nie je možné objednávku kupujúceho splniť v celom rozsahu, predávajúci o tom kupujúceho vyrozumie s tým, že pre tento prípad sú ako predávajúci, tak i kupujúci oprávnení od zmluvy odstúpiť.
 2. V prípade uzatvárania KZ kupujúcim prostredníctvom telefónu je KZ uzavretá ústne okamžikom, kedy si predávajúci s kupujúcim dohodnú zhodu vo všetkých podstatných náležitostiach zjednávanej KZ, predovšetkým údaje o stranách zmluvy, druh a množstvo tovaru, jeho cenu, spôsob jeho zaplatenia a dodacie podmienky. Pri uzavieraní KZ týmto spôsobom je kupujúci upovedomený o existencii týchto VOP a ich dostupnosti na www.topstone-sk.sk. Znenie týchto VOP mu bude priložené k dodanému tovaru spolu s faktúrou a dodacím listom.  Záväzok predávajúceho dodať objednaný tovar a právo fakturovať kúpnu cenu potom vzniká dňom, kedy bol tovar predaný prvému dopravcovi označenom ako zásielka pre kupujúceho.
 3. V prípade uzatvárania KZ kupujúcim prostredníctvom verejnej dátovej siete za využitia elektronických adries účastníka zmluvy (e-mailovej komunikácie) je KZ uzavretá okamžikom potvrdenia  objednávky kupujúceho potvrdzujúcim e-mailom predávajúceho.

 

Práva z chybného plnenia

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného  plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, Zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, a Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

 

 1.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Predávajúci predovšetkým zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar  prevzal,
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar odpovedá akosti alebo prevedením dohodnutým vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutých  vzoriek  alebo predlôh,
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  1. Ak nemá tovar vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné,  najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.
  2. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasti alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné obtiaže.
  3. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.  Najmä  tak predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie povrchu vytvoreného z dodaného tovaru, za jeho poškodenie, spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou (vrátane nesprávnej aplikácie/pokládky), a ďalej nezodpovedá za vady majúce pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev nevykonávaných predávajúcim ako zhotoviteľom, v poklesu (praskaní) stavieb (spevnených plôch) alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie je  predávajúci ako zhotoviteľ zodpovedný.
  4. Kupujúci je povinný tovar skladovať na suchom, tmavom mieste, v pôvodnom obale pri teplote do 10°C. Tovar je potrebné s ohľadom na zachovanie jeho vlastností spracovať do 12-tich mesiacov od dátumu jeho výroby vyznačeného na obale !!!
  5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Kupujúci je povinný reklamovať zistené vady bez zbytočného odkladu písomne u predávajúceho, najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byť vady popísané, doložené fotografiami a uvedené, ako sa prejavujú.
  6. Ak je  kupujúcim spotrebiteľ, prislúchajú mu práva z chybného plnenia  v rozsahu vymedzenom v ust. § 2165 a násl. OZ.
  7. Pri zakúpení materiálu si skontrolujte šarže vriec aby nedošlo vplyvom rôznych odtieňov k vzniku nerovnako sfarbených fľakov na ploche. Poprípade miešajte vrecia rôznych šarží v pomere tak, aby bola zaistená rovnaká farebnosť, nakoľko sa jedná o prírodný materiál. Záruka sa nebude akceptovať pri nedodržaní pokynov!

 

 Právo kupujúceho odstúpiť od KZ

 

 1. Pokiaľ je KZ uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, prípadne mimo prevádzkové priestory predávajúceho, má kupujúci v súlade s § 7 ods. 1 písm. A) Zák.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-ti dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci všetky náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovnou cestou.
 2. V prípade, že si kupujúci praje podľa predchádzajúceho odstavca odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.  Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež na niektorej z prevádzok.
 3. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odstavcov odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcu náklady na dodanie tovaru vzniknutej v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaného predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od KZ kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od KS, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe KZ získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), musí kupujúci poskytnúť peňažnú  náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
 5. V prípade, že už bol tovar po dodaní  zmiešaný s iným tovarom (§7ods. 6 písm. f Zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho), kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

 

 Ustanovenie týkajúce sa zmluvy o dielo (ďalej len ZoD)

 

 1. Tieto VOP sa tiež vzťahujú na záväzky strán pri zhotovení diela spoločnosti TOPSTONE s.r.o. ako   zhotoviteľom tretej osobe ako objednávateľovi.  Záväzky zmluvných strán, založenej ZoD, sa budú riadiť ZoD, týmito VOP a ustanoveniami OZ, najmä § 631 a nasl. OZ.  Dojednania ZoD (teda i dojednania v objednávke prijatej zhotoviteľom) majú prednosť pred dojednaniami v týchto VOP, pokiaľ sú vo vzájomnom rozpore; dojednania týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami OZ, pokiaľ sú vo vzájomnom rozpore.
 2. Spôsob vykonávania diela sa riadi §631 a nasl. OZ, pokiaľ nie je uvedené inak. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi objednávateľa ohľadne  spôsobu vykonávania  diela. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s potrebnou a riadnou odbornou starostlivosťou a chrániť záujmy objednávateľa na základe svojich najlepších profesijných znalostí a schopností.
 3. V prípade uzatvárania ZoD prostriedky komunikácie na diaľku, a to cez internet prostredníctvom www stránok – Eshopu zhotoviteľa, odosiela objednávateľ svoju objednávku diela kliknutím na tlačítko „OBJEDNAŤ“ – toto je považované za záväzný návrh na uzavretie ZoD. Objednaním objednávateľ ďalej potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. K akceptácii návrhu a teda k uzavretiu ZoD dochádza okamžikom, kedy zhotoviteľ potvrdí e-mailom na zadaný e-mail objednávateľa urobenú objednávku. V prípade akýchkoľvek zmien, dodatkov či iných úprav – čo sa navrhnutej ceny, prípadne rozsahu diela zo strany zhotoviteľa v tomto emailu týka, sa jedná o nový návrh na uzavretie ZoD.
 4. Na právo objednávateľa odstúpiť od uzavretej ZoD a na práva objednávateľa z chybného plnenia sa čl. 4 a čl. 5 VOP použijú obdobne.
 5. Cena za dielo sa pri uzavieraní zmluvy stanovuje odhadom a je takto zjednávaná v rámci jednotlivých ZoD, a to najmä vzhľadom k tomu, že sa pri stanovení rozsahu diela vychádza z údajov poskytnutých zhotoviteľovi objednávateľom.  Dohodnutá cena diela obsahuje, čo do ich druhu všetky náklady nutné k celkovej realizácii diela, ktoré mohol zhotoviteľ pred uzavretím zmluvy pri vynaložení  odbornej  starostlivosti predpokladať a súčasťou ceny diela sú i ďalšie náklady nutné pre prevedenie diela v zmysle naplnenia jej účelu, ktoré zhotoviteľ mal alebo mohol predpokladať na základe svojich odborných a technických znalostí.
 6. Zjednaná cena môže byť zmenená v prípade, že sa rozsah či druh prác zmení vplyvom dodatočných požiadavkou objednávateľa, spravidla uplatnených pri samotnej realizácii zákazky. Uvedené požiadavky na zmeny a odchýlky budú prejednané priamo na mieste oprávnenými pracovníkmi zhotoviteľa a pre prípad, že tieto práce a dodávky viacprác budú dojednané, bude toto potvrdené na mieste písomne.
 7. Právo na zaplatenie ceny diela vznikne zhotoviteľovi okamžikom prevedenia diela, čím sa rozumie jeho riadne dokončenie a predanie objednávateľovi. Dielo je považované za riadne dokončené i v prípade, že vykazuje vady, ktoré samé o sebe či vo svojom súhrne nebránia užívaniu diela, rovnako tak v prípade, že objednávateľ bez dohody so zhotoviteľom dielo užíva. Dielo je považované za predané objednávateľom  i) dňom podpisu predávajúceho protokolu oboma zmluvnými stranami, alebo ii) ak objednávateľ odmietne podpísať predávajúci protokol bez vážnych dôvodov, a to dňom, kedy mal dielo prevziať, alebo iii) dňom, kedy objednávateľ začal bez dohody so zhotoviteľom dielo užívať. O predaní diela vykonajú zmluvné strany písomný zápis - predávajúci protokol, ktorého obsahom bude výsledok prehliadky, prehlásenia zhotoviteľa, že stavbu predáva a objednávateľa, že stavbu preberá. Jeho súčasťou bude zoznam prípadných vád, ktoré samé o sebe  či vo svojom súhrne nebránia užívaniu, s uvedením termínu a spôsobu ich odstránenia.
 8. Zhotoviteľ poskytuje záruku na akosť vykonaného diela a to v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predania. Táto zjednaná záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vykonaného diela, jeho poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nevhodným užívaním, mechanickým poškodením či neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, a ďalej na vady majúce pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev nevykonávaných zhotoviteľom, poklesu (praskaniu) stavieb (spevnených plôch) alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie je zhotoviteľ zodpovedný. Objednávateľ je povinný reklamovať zistené vady bez zbytočného odkladu písomne u zhotoviteľa, najneskôr však do konca záručnej doby. V reklamácii musia byť vady popísané, doložené fotografiami a uvedené, ako sa prejavujú. Ak nejde o vady z predania, je zhotoviteľ povinný vady reklamované v záručnej dobe prehliadnuť, a v prípade, že za ne zodpovedá, bezplatne odstránil do 60  dní od oznámenia vady s ohľadom na klimatické podmienky, Ak sa nedohodne  s objednávateľom inak. O odstránení vád bude zmluvnými stranami spísaný protokol. V ostatnom platí u práv z chybného plnenia  v prípade ZoD ustanovenia uvedené v čl. 4 týchto VOP.

  

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2014
 2. Spoločnosť je oprávnená tieto VOP kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. Záväzkové vzťahy vniknuté pred zmenou týchto VOP sa až do ich skončenia  riadia týmito VOP v ich znení platných v dobe uzavretia príslušnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany následne nedohodnú inak.

 

 V Piešťanoch dňa 1.12.2014