NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Penetrácia Top Fix

Penetrácia Top Fix

Penetrácia Top Fix

Viac pohľadov

Dostupnosť: Na sklade

Zvyčajná maloobchodná cena: 16,30 €

Vaša cena: 15,81 € (s DPH) za kg

Penetračná, väzná vrstva pre ideálne priľnutie TopStone systému k podkladu.

Výdatnosť balenia:1kg / 3,3m2
Celkom: ? (s DPH)
+ - kg
ALEBO
Popis

Detaily

Funkcia:

Penetračná, väzná vrstva pre ideálne priľnutie TopStone systému k podkladu

Možnosti využitia:

- na všetky podklady vhodné pre pokládku systému TopStone

- na staré epoxidové stierky

- na zpevnenie podkladu, hĺbkové zpevnenie prasklín apod.

- ako podkladná a väzná vrstva pre hydroizoláciu TopPur

Výhody:

- možno penetrovať i na mladé nevyzreté betóny (5 dní po betonáži)

- aplikovateľné na vlhké betóny bez spodnej izoláce

- možno použiť na staré betóny, kameň, anhydrit, drevo, kov, dlažbu, obklady a iné neporézne materiály

Vlastnosti:

- dvojzložkový, bezfarebný, nízkoviskózny, bez rozpúšťadiel, epoxidový, šetrný k životnému prostrediu

Zložka A:

Znenie H a P vety:
H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 Zabraňte uvolneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/tvárový štít. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Omyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú vybrať jednoducho. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekárskou pomoc/ošetrenie. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím ho vyperte. P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstraňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

fix sl a

Zložka B:

Znenie H a P vety:
H302 Zdraviu škodlivý pri požití H312 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H332 Zdraviu škodlivý pri vdychovaní H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H361f Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie. P264 Po manipulácií dôkladne omyte. P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P271 Používajte len vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P272 Kontaminovaný pracovný odev neodnášajte z pracoviska. P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít. P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU. Omyte veľkým množstvom vody a mydla. P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je ich možné jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 PRI expozíci alebo podozrení na ňu: Vyhľadajte lekársku  pomoc/ošetrenie. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamknuté. P501 Odstraňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Obsahuje : 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, fenylmethanol, 2,2-bis(4 hydroxyfenyl)propan

fix sl b

 

Pre zrýchlenie chemickej reakcie je možné využiť TopStone Akcelerátor

 

Výdatnosť balenia:

TopFix - výdatnosti
1 balenie 3,32 m²
2 balenia 6,64 m²
3 balenia 9,96 m²
4 balenia 13,28 m²
5 balení 16,6 m²
6 balení 19,92 m²
7 balení 23,24 m²
8 balení 26,56 m²
9 balení 29,88 m²
10 balení 33,2 m²
11 balení 36,52 m²
12 balení 39,84 m²
13 balení 43,16 m²
14 balení 46,48 m²
15 balení 49,8 m²
16 balení 53,12 m²
17 balení 56,44 m²
18 balení 59,76 m²
19 balení 63,08 m²
20 balení 66,4 m²
50 balení 166 m²
100 balení 332 m²
1 balenie = 1 kg
1 m² 0,30 kg
2 m² 0,60 kg
3 m² 0,90 kg
3,32 m² 1 kg
4 m² 1,2 kg
5 m² 1,51 kg
6 m² 1,81 kg
7 m² 2,11 kg
8 m² 2,41 kg
9 m² 2,71 kg
10 m² 3,01 kg
16,6 m² 5 kg
20 m² 6,02 kg
30 m² 9,04 kg
40 m² 12,05 kg
50 m² 15,06 kg
100 m² 30 kg*
* veľkoobchodné balenie  

 

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Ean 8594173973824
Jednotka kg
Minimální balení 1
Spotřeba na metr 0.30 kg
Cena za kg 16,30 €
Cena za m² 4,94 €
Video
Súbory na stiahnutie

Product Attachments

Zobraziť súborMateriálový list Top Fix    Veľkosť: (1.32 MB)