NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

PurStone One Jednozložkové polyuretánové spojivo s vynikajúcou UV stabilitou

PurStone One

Jednozložkové polyuretánové spojivo s vynikajúcou UV stabilitou
PurStone One - Jednozložkové polyuretánové spojivo s vynikajúcou UV stabilitou

Viac pohľadov

Dostupnosť: Skladom

Zvyčajná maloobchodná cena: 32,60 €

Vaša cena: 31,62 € (s DPH) za kg

PurStone One - Jednozložkové polyuretánové spojivo s vynikajúcou UV stabilitou

POZOR! Vlhkosť kameniva významne urýchľuje proces vytvrdenia, preto je nevyhnutné pracovať s vysušeným kamenivom. Realizovať na vytvrdenú penetráciu!
Celkom: ? (s DPH)
+ - kg
ALEBO
Popis

Detaily

Funkcie:

Spojovacia hmota pre vytváranie povrchu TopStone vznikajúca zmiešaním spojiva s rôznymi typmi kameniva ponúkaných firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- vysoká odolnosť voči slanej vode,
- výborná UV stabilita - spojivo vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, žltnutiu a degradácii,
- použitie v exteriéri,
- použitie ako pre mramorové, tak riečne kamienky TopStone.

Vlastnosti:

- jednozložkové spojivo
- optimalizovaná viskozita - zabezpečuje dostatočnú vrstvu spojiva na kamenive aj pri vyšších teplotách, spojivo nesteká,
- bez rozpúšťadiel - šetrné k životnému prostrediu
- odolnosť voči chemikáliám,
- bezfarebné,
- bez zápachu.

POZOR! Vlhkosť kameniva významne urýchľuje proces vytvrdenia, preto je nevyhnutné pracovať s vysušeným kamenivom. Realizovať na vytvrdenú penetráciu!

Upozornenie:

Materiál je určený na predaj len osobám starším ako 18 rokov! Uchovávajte mimo dosahu detí!

Ďalšie informácie o výrobku nájdete v súboroch na stiahnutie!

Zložka:

 

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamedzte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosolov.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe umožňujúce dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

 

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Ean 8594173978157
Jednotka kg
Minimální balení 1.1
Súbory na stiahnutie

Product Attachments

Zobraziť súborPurStone One - Jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou    Veľkosť: (945.84 KB)