NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

PurStone Dvojzložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.

PurStone

Dvojzložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.
PurStone - Dvojzložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.

Viac pohľadov

Dostupnosť: skladem

23,51 € (s DPH) za kg
PurStone - Dvousložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.
Celkom: ? (s DPH)
+ - kg
ALEBO
Popis

Detaily

Funkcie:

Spojovacia hmota pre vytváranie povrchu TopStone vznikajúca zmiešaním spojiva s rôznymi typmi kameniva ponúkaných firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- výborná UV stabilita – spojivo vykazuje odolnosť voči poveternostným vplyvom, žltnutiu a degradácii,
- použitie ako v exteriéri, tak v interiéri,
- použitie ako pre mramorové, tak riečne kamienky TopStone.

Vlastnosti:

- dvojzložkové spojivo,
- optimalizovaná viskozita – zaistí dostatočnú vrstvu spojiva na kamenive i pri vyšších teplotách, spojivo nestečie,
- s nízkym obsahom rozpúšťadiel,
- vhodné pre menej zaťažované plochy, tzn. chodníky, terasy, plochy okolo bazénu.

POZOR! Vlhkosť kameniva významne urýchľuje proces vytvrdenia, preto je nevyhnutné pracovať s vysušeným kamenivom. Realizovať na vytvrdenú penetráciu!

Upozornenie:
Materiál je predajný len osobám starším 18 rokov! Uchovávajte mimo dosah detí!

Ostatné informácie k produktu nájdete v súboroch k stiahnutiu!

Zložka A:

NIE JE NEBEZPEČNÁ LÁTKA

Zložka B:

 

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Pokyny pre bezpečné zachádzanie:
P261 Zamedzte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosolov.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe umožňujúce dýchanie. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STŘEDISKO/lekára.
P333 + P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie.
P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Ean 8594173977365
Jednotka kg
Minimální balení 1.25
Súbory na stiahnutie

Product Attachments

Zobraziť súborPurStone - Dvousložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.    Veľkosť: (767.93 KB)